Benešova Hora

11.12.2009

Z historie

Filed under: Z historie — admin @ 00:05

Vesnice s vlivem jihoč.lid.baroka-usedlosti s polokruhovými branami, usedlost č.p.32-200 let stará, přes 360 let stará lípa, obvod 575 cm.
Ves je v písemných pramenech poprvé uváděna k r. 1274, kdy se současně jmenuje její majitel Zdata z Hory (Sdata de Hor). O téměř století později – k r.1362 je zmiňován Buden z Hory a mezi lety 1383-1406 obývá zdejší malé feudální sídlo další Zdata z Benešovy Hory, tehdy jeden z patronů kostela ve Vacově. Na počátku 15.stol. sídlí na Benešově Hoře Jan Koc z Dobrše. Tvrz se tu uvádí naposledy ještě v r.1544, kdy je ves součástí statku Přečínského. Po připojení vsi k Dobrši sídelní funkce tvrze zanikla a nadále tu existuje pouze dvůr. Zdejší tvrz existovala pravděpodobně v severním čele nepravidelné stoupající dolní trojúhelníkové návsi, kde se dosud říká „Ve dvoře“. Katastrální měření v r.1837 tu ještě zachycuje sevřený dvorcový útvar, tehdy již rozparcelovaný na pět menších celků. Zachovalo se pouze užší zadní – (severní) křídlo označené čp.l, sloužící jako rekreační objekt a neobsahující historické spolehlivěji datované detaily nebo konstrukce.

„První historická zmínka o lidském sídle – osadě s názvem Hora, pochází z r. 1274. Toho roku je v archivních dokumentech jmenován Zdata z Hory – Sdata de Hor. K r. 1362 (podle Augusta Sedláčka) je uváděn Buden z Hory a o 21 let později r. 1383 Venceslaus. Vlastní jméno Beneš (Beness), které vesnice ve svém názvu v současné době má, je poprvé připomínáno právě v souvislosti s uvedeným jménem Venceslauss a letopočtem 1383. (Venceslaus rex dedit Zdatae de Benessowi Hory unionem…). Jiný archivní pramen uvádí, že v období panování Karla IV. (vládl 1346 – 1378) „seděl na tvrzi“ v Hoře Přibík Kocík. (Příslušník zemanského rodu dobršských Koců). V době mezi roky 1383 – 1406 obývá tehdejší malé feudální sídlo – dvorec další Zdata. Byl jedním z několika patronů kostela ve Vacově a „obdarovával“ jej. Počátkem 15. století (okolo r. 1419) je Hora „v držení“ Jana Koce jako součást jeho přečínského majetku. Kocové tento majetek prodali r. 1614 a potom až do r. 1700 se o něj vystřídalo několik majitelů – vlastníků.

R. 1539 se soudí konvent strakonických Johanitů s Petrem Malovcem „na Vimberce“ o hranici majetků u „Žirce a Radšova“ mezi vimperským panstvím a volyňským proboštským statkem, který tehdy náležel strakonickému církevnímu řádu. Na soudní listině jsou mezi četnými svědky Petr Had a Martin Berků z Benešovy Hory – lidé pana Krištofa Koce z Dobrše. (Další svědci: Milota a Havel ze Žďáru, Matúš Polata z Nespic, Důra Mejdová – mlynářka pod Nespicí, Jakub z Radšova, Had a Mikuláš Míka z Putkova aj.). Řečníkem u soudu byl Jan Vacovský – služebník páně. (Poznámka: Příjmení Had je v B.H. dobře známé. Jedno stavení je „po chalupě“ pojmenováno Berků – U Berků.) Existence jakési tvrze se zde uvádí ještě v 15. stol., kdy je Hora součástí statku Přečín. Její funkce později postupně zanikla. Potom spíše „dvůr-dvorec“. Toto sídelní místo se nacházelo v prostoru, který stále nese pojmenování „Dvůr“ nebo „Ve Dvoře“. (V současné době soustředěný sídelní útvar tvořený pěti staveními. (Podle ústního podání zde bylo stavení šest – jedno bylo kdysi rozbouráno). V berní rule je zápis z poloviny 17. století, který popisuje úroveň zdejšího zemědělského hospodaření: „Tito sice, ležíce ve velkých horách, mnoho sejí, aby jim dokonce vše nevyhynulo, ale role skrovné mají, dobytky se živí. Půda jest hanebná. “ Roku 1700, poslední z řady majitelů Přečína, hrabě František Ferdinand z Vrtby, statek a s ním i Horu prodal šlechtickému rodu Schwarzenbergů – knížeti Ferdinandu. Ti tento majetek spravovali prostřednictvím svých správců z přečínského „zámku“. Své „panství“ nad Horou ukončili v létech po roce 1900. Tamní „dvůr“ s málo výnosným hospodářstvím (pozemky – pole, louky) rozparcelovali a rozprodali občanům z Hory i ze sousedních vesnic. (Např. z Rohanova zde koupili pole nebo louky Mašek-24, Kordík-15, Mandák-25, Volf-30 atd…). Ručně psané listiny kontraktů z volyňského notářství obsahují výměru a cenu jednotlivých „d horského Dvora“ koupených pozemků. Škola v obci byla zřízena r. 1874. Začalo se tehdy vyučovat v chalupě čp. 5 a potom v č. 32. Menší škola postavena až r. 1879. Současná prázdná budova školy byla postavena na jejím místě r. 1926. (Jména některých „řídících“ – učitelů: Vadlejch, Hesoun, Švík, Čaloun, Vraštil, Kočí, Jirák, Vokroj, Klenka, Jaroš, Bruner, Kunc, Novotný, Černý, Mandák, Švecová). Škola zrušena r. 1964.

Původ pojmenování lidského sídla, které vzniklo ve středověku koncem 13.stol., vyplývá z jeho vyvýšené polohy nad jeho východním a jižním okolím. Osada se nachází na úbočí vysokého skalnatého hřbetu (vrchu) zvaného Na Hradě nebo Hrad, vysoko nad čábuzskou kotlinou a dvěma údolími. Rozkládá se „nahoře na kopci“ – proto pojmenování Hora.
R. 1274-Sdata de Hor
R. 1383 – Venceslaus rex dedit Zdatae de Benessowi Hory
R. 1395 – Zdata de Benessowy hory
R. 1544 – w Dobrssi tvrze…w Benesowie horze
R.1647 – tvrz Przedczino-dvůr w benessowe horze-mlejn pode vsí Horau-ves Jarossow, ves Benessowa Hora
R. 1840-Hora
R. 1854 – Hora (úředně stanoveno – bez Benešova)
Po vzniku ČSR v r.1918: Ve dvacátých létech úředně stanoven název Hora Benešova (Poznámka: Ve Švábově místopisu Čech z té doby je uvedeno 32 míst s názvem Hora a 23 míst s názvem Hory. Proto bylo k místnímu jm. Hora znovu po létech připojeno příd. jm. přiví. „Benešova“, aby naše Hora byla od ostatních Hor odlišena.)
R.1939 – 45 (Protektorát Čechy a Morava): německo-český název Benedikt Berg-Hora Benešova Název obce Hora Benešova byl po r. 1950 změněn na „Benešova Hora“.
Na Vacovsku, Stachovsku i Zdíkovsku se stále užívá kratší pojmenování Hora (.. .do Hory, …v Hoře, … pod Horou, …za Horou atd.). V hovorové řeči mladší generace se často začíná vyskytovat pro pojmenování Benešovy Hory tvar (výraz) „Benešovka“. Pojmenování obyvatel Benešovy Hory: Horák, Horačka, Horanda – hanlivé.

V místopisu volyňského soudního okresu zr. 1913je tato charakteristika obce (vesnice): Hora: místní obecjz. od Volyně 19,4 km při silnici Vacov-Oubyslavské. Má 71 domů a 549 obyv., leží na úbočí Javorníka ve výši 750 m n.m. a tudy má podnebí drsné. Fara i pošta Vacov. V místě 2 tř. škola se 109 dětmi. Několik domů roztroušeno jest k z. a tvoří samoty řečené „Psímrda „. Několik domků nade vsí Ve vrchách směrem sz. dotýká se mohutné skály rulové, které se říká „Hrad“ (880 m vyš.), ač zde není žádné památky po stavbě nějaké. Poslední domek Horský tímto směrem hraničí již s osadou Bošicemi a průčelí jeho vyniká bohatou výzdobou omítkovou i malovanou ve slohu lidovém, práci prostého zedníka zdejšího. (Poznámka F.M.: Tzv.“Kudrnojc malování“.) Hora slově také „Benešovou“, ale kdy Beneš zde svou tvrz obýval, není známo. O Kočích bylo promluveno při Dobrši.

Výměra kat. 419 ha. Polí 178 ha, luk 97 ha, lesů 48ha, stav.pl. 2,2 ha, neplodná a nezdaněná pí. 18 ha. Máj. pozemků – velkostatekPřečín 39,25 ha. Vlastníci: nad20 ha – 5, od 10-20 ha – 6, od5-10 – 6, od l-5ha – 36, pod l ha – 60. Do ciziny odchází 130 lidí, jsou to stavitelé cirkusů, zedníci, cihláři a nádeníci. V Hoře před 3 léty založeno družstvo pletařské, ale nedošlo ani k jeho ustavení se. Odbor Pošumavské Jednoty s 33 členy. Hasičský sbor má 37 členů. (Poznámka F.M.: Charakteristiku obce psali Janu Dykovi, autorovi místopisu, většinou místní učitelé. Jan Dýk byl také učitelem a později školním inspektorem politického okresu Strakonice. K pojmenování „Psímrda“ – na starších podrobných mapách uváděno „Na Psině“ nebo „Psina“ později a v současné době Zahrádky – někdy Zahrádky.)“(František Mandák-Vacovský zpravodaj)

Kaple Navštívení Panny Marie(2.7.) z konce 19. století(opravena 2007) s oltářem od lidového malíře M. Šroma z roku 1891(maloval hlavně na Vlachovobřezsku hodně barevné až naivní obrazy) postavena nejspíše na základech kapličky starší(zakreslena na mapě z roku 1837). Zvon novodobý z roku 1949.

Pověst: Pod Hradem Na Rovinách jsou prý prohlubně s vodou odkud jsou slýchávány zvony. Prý se zde propadla celá vesnice (Horovice) i s kostelem. Ti co přežili založil jižněji ves Horu.

viz. zdroj: Cyklistův průvodce Šumavou

Žádné komentáře

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress